Bezwaar- en beroepschriften

Zoals uit vele perspublicaties blijkt kan tegen een groot aantal voorgenomen activiteiten bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dat kan ook wanneer een overheidsorgaan weigert u met een positieve beschikking op een verzoek tegemoet te treden. Veelal ligt daaraan de Algemene Wet Bestuursrecht ten grondslag. Daarin wordt ook de procedure beschreven. Soms is de procedure beschreven in een specifieke wet. 

Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift bij het orgaan dat de gewraakte beslissing nam, kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, tegenwoordig "Voorzieningenrechter" genoemd, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend ook wel schorsingsverzoek genoemd. Dat kan ook in het stadium van het indienen van een beroepsschrift bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Aan deze procedures zijn kosten verbonden behalve bij gemeentelijke organen. Bezwaar-en beroepsschriften moeten goed gemotiveerd worden.

Hebt u juridisch advies nodig omdat u iets niet voor elkaar krijgt wat u graag zou willen of hebt u juist bezwaar tegen iets wat een ander bij positieve beschikking wel kreeg neem dan contact op met “Martin Koenen Adviesbureau”.